Insomnia slaapstoornissen

Insomnia (slaapstoornissen)

Een naald op Yintang punt
Een verhoging van de nachtelijke secretie van melatonine bewerkstelligt het effect.

Onderzoekers zijn het er over eens dat hoewel insomnia en angst aparte entiteiten zijn, er een verband bestaat tussen beide. Zo worden personen met angstklachten tijdens de nacht frequent wakker en spenderen zij minder tijd in diepe slaap. Hun slaap is meer gefragmenteerd dan deze van gezonde personen. Anderzijds kan slaapdeprivatie (een tekort aan slaap) angstsymptomen produceren.
De traditionele medicamenteuze behandeling van personen met angstklachten en insomnia bestaat uit het voorschrijven van kalmeermiddelen (benzodiazepines). Gezien de nefaste bijwerkingen van deze medicatie wordt er gezocht naar alternatieven. Acupunctuur heeft in vergelijking met benzodiazepines minder bijwerkingen en vormt potentieel een goed alternatief.
Het neurobiologische verband tussen acupunctuur en insomnia is vrij complex. Maar het is duidelijk dat het neurohormoon melatonine hierin een centrale rol speelt. Van melatonine is gekend dat zij een angstreducerende werking heeft. Zij beïnvloedt de stemming en heeft een mild slaap-inducerend effect. De secretie van melatonine volgt een circadiaan ritme. Dit patroon van pieken en dalen is verstoord bij personen met insomnia. De secretie van melatonine tijdens de nacht is bij hen lager dan bij gezonde personen. Van melatonine is ook gekend dat zij interageert met opioïde peptiden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat acupunctuur de angstrespons kan beïnvloeden en dat deze effecten worden bewerkstelligd door endogene opioïde systemen die pijnstillend en kalmerend werken.
De weinige studies over acupunctuur in het verleden hebben echter een aantal methodologische tekortkomingen. De resultaten zijn vaak gebaseerd op subjectieve metingen van slaapkwaliteit of slaapduur. Dit maakt het moeilijk na te gaan wat het werkelijk potentieel is van acupunctuur als behandelingsalternatief.
De Canadese onderzoekers Spence et al. gebruiken objectieve metingen om het effect van acupunctuur op angst en insomnia te evalueren. Deze omvatten, naast een 24-uur analyse van het melatonine niveau, een aantal polysomnografische metingen opgedeeld in drie categorieën: slaap continuïteit, slaap architectuur en REM slaap (droomslaap). De subjectieve metingen worden geëvalueerd door middel van vragenlijsten en meten psychologische factoren (angst, depressie), subjectieve slaperigheid, moeheid en alertheid.
18 volwassenen met angstklachten en insomnia namen deel aan de studie. Zij kregen een behandeling met acupunctuur gedurende 5 weken (2 maal per week ongeveer 1 uur). Na de behandeling werd een significante stijging van de nachtelijke secretie van melatonine vastgesteld. Het slaaponderzoek wees op een significante verbetering van de slaap initiatie en het doorslapen (slaap latentie, arousal index, slaap continuïteitsmetingen). De totale slaaptijd en de slaapefficiëntie namen toe.
Er werd tevens een verbetering in slaapkwaliteit vastgesteld door een toename van de hoeveelheid tijd doorgebracht in stadium 3 (slow wave sleep). Ook de mate van subjectief ervaren angst en depressie verminderde significant na de behandeling met acupunctuur.
Volgens de onderzoekers toont de studie aan dat acupunctuur een waardevol alternatief kan zijn in de behandeling van personen met angstklachten en insomnia. Gezien de secretie van melatonine verstoord is bij verschillende psychiatrische ziektebeelden, suggereren de bevindingen volgens de onderzoekers dat acupunctuur als behandeling toepassing kan vinden bij andere typen van psychopathologie waarbij de slaapkwaliteit is verstoord.
Bron:
D. W. Spence et al. Acupuncture increases nocturnal melatonin secretion and reduces insomnia and anxiety: a preliminary report. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 2004, 16, 19-28.

*

Een goede diepe slaap is heel belangrijk voor het herstel van alle orgaanfuncties en fysiologische processen in het lichaam. Alleen op basis van deze voorwaarden kunnen zowel het lichaam, de ziel als de geest weer goed ge-“reset” worden en in balans komen, zodat u ’s ochtends heel goed uitgerust wakker kan worden om overdag uw dagelijkse taken en verplichtingen adequaat te kunnen vervullen.
Dit is het belangrijkste doel van onze behandelingen!